Обука за обучувачи „Обука за мотивација“ – Куманово, 26-27 Октомври, 2018