4SNET •

Проектот е финансиран од Европска Унија

Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу Граѓански организации и социјалното претприемништво

EuropeAid/138660/ID/ACT/MK •

Зголемено учество на граѓанското општество во реформите за интеграција во ЕУ

Настани

No event found!
Load More