„Семинар за воведување на нови ИТ технологии“ – Куманово, 26-27 Декември, 2018