„Семинар за воведување на нови ИТ технологии“ – Штип, 17-18 Декември, 2018