Обука за мотивација „Мотивациона обука – дел 2“ – Куманово, 03-04 Декември 2018