Обука за обучувачи “Обука за мотивација“ Куманово

Обука за обучувачи “Обука за мотивација“ Куманово

Обука за обучувачи “Обука за мотивација“
Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските организации и социјално претприемништво (4SNET)“

26, 27ти Октомври, 2018 година (петок и сабота)
Локација: Ресторан Грација (нас. Карпош), Куманово

А Г Е Н Д А

Време /ден
Ден 1 (26 октомври 2018):
Јакнење на комуникациски вештини и мотивација
12:30-13:00
Пристигнување и регистрација на учесници
13:00 – 13:30
Вовед и запознавање
-претставување и запознавање на учесниците, очекувања од работилницата
13:30 – 13:45
Цели и задачи на обуката
13:45 – 14:15
Циклус на учење кај возрасни
14:15 – 14:30
Кафе пауза
14:30 –16:00
Комуникациски вештини за интерактивно учество на аудиториумот(комуникација(поим), правила за комуникација, пречки во комуникација, активно слушање, фидбек, поставување прашања, комуникација со социјално ранливи категории))
16:00 – 17:00
Ручек
17:00 – 18:00
Комуникација со лица со попреченост(дефиниција, видови на попреченост, причини за попреченоста, насоки за ефекивна комуникација со лица со попреченост)
18:00-18:15
Кафе-пауза
18:15– 19:15
Презентациски вештини(структура на презентација, содржина, однос кон учесници, управување со време, употреба на визуелни помагала)
19:15-20:00
Мотивација и мотиватори

Време /ден
Ден 2 (27 октомври 2018):
Организирање на настани и обуки/ градење на капацитети
10:30-11:30
Фасцилитаторски вештини(парафразирање, следење, балансирање, правење простор, охрабрување)
11:30-11:45
Кафе-пауза
11:45-13:15
Практична работа – подготовка на настан од страна на учесници(работа во групи)
13:15-14:15
Ручек
14:15 – 15:45
Презентација и дискусија
15:45 – 16:00
Кафе – пауза
16:00 – 17.30
Техники и методи за обука(бура на идеи, игра на улоги, метод на клучни зборови, студија на случај, дискусија, работа во групи)
17:30 – 18:30
Дизајнирање на успешна обука(проценка на потребите за обука, дефинирање на содржината на обуката, методи)

Date

Oct 26 2018

Time

12:30 AM - 06:30 PM

More Info

Read More

Location

Ресторан Грација, населба Карпош, Куманово

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *