Обука “Вмрежување, партнерства и градење на капацитети на граѓанските организации од североисточен и источен регион“

Обука “Вмрежување, партнерства и градење на капацитети на граѓанските организации од североисточен и источен регион“

Обука “Вмрежување, партнерства и градење на капацитети на граѓанските организации од североисточен и источен регион“
Проект „Социјална инклузија преку социјални мрежи помеѓу граѓанските организации и социјално претприемништво (4SNET)“

18,19,20тиОктомври, 2018 година (четврток, петок, сабота)
Локација: Хотел Изгрев, Штип

А Г Е Н Д А

Време /ден
Ден 1 (18 октомври 2018):
Вмрежување и партнерства – потреби и специфичности
11:00 – 12:00 Пристигнување, сместување и регистрација на учесници
12:00 – 13:30 Отварање, цели и вовед во обуката
-претставување и запознавање на учесниците, очекувања од работилницата
Градење партнерства и стратешки сојузи
13:00 – 14:00 Ручек
14:00 – 15:30 Зошто да се градат партнерства/мрежи / зајакнување на капацитети;
Придобивки, ризици и предизвици;

15:30 – 15:45 Кафе-пауза
15:45 – 17:15 Откривање на главните играчи и соработка

17:15 – 17:30 Кафе-пауза
17:30 – 19.00 Моделина партнерство (формално, неформално, соработка, интегрирано, долготрајно, итн.);
-соработка со бизнис сектор, медиуми, институции

Време /ден
Ден 2 (19 октомври 2018):
Планирање на заеднички акции / градење на капацитети
10:00 – 11.30 Како ефективно да се градат партнерства со заедничкицели за достигнување
11:00 – 11:45 Кафе-пауза
11:45 – 13:15 Елементи на успешна акција за заеднички настап (градење заеднички вредности, надминување на различни ставови, преговарање и донесување заеднички став)
13:15 – 14:15 Ручек
14:15 – 15:45 Практична работа – дефинирање наелементи на успешнаакција (работа во групи, презентација и дискусија)
15:45 – 16:00 Кафе – пауза
16:00 – 17.30 Оценка на влијанието на меѓусебната комуникација и партнерствата: како да се одржи соработката;
Прашања и дискусија

Време /ден
Ден 3 (20 октомври 2018):
Зајакнување на капацитети на граѓански организации / ГАП анализа
10:00 – 11.30 Анализа на околина/контекст за планираната акција (работа во групи, презентација и дискусија)
11:00 – 11:45 Кафе-пауза
11:45 – 13:15 Дефинирање на пристап/методолигија за планираната акција (работа во групи и дискусија)
13:15 – 14:15 Ручек
14:15 – 15:45 Групни презентации
15:45 – 16:00 Кафе – пауза
16:00 – 17:00 Дискусија со граѓански организации на драфт верзија на ГАП анализа / дебата
Прашања и одговори
17:00 – 17:20 Евалуација на обуката
17:20 – Завршување на обуката и заминување на учесниците

Date

Oct 18 2018 - Oct 20 2018

Time

11:00 AM - 05:20 PM

More Info

Read More

Location

Hotel Izgrev Stip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *